user_mobilelogo

Hyvä ulkosuomalaisjärjestö,

 

KevätalkaavihdoinkoittaaSuomessa,vaikkalähipäiviksionkinennustettujälleenlumikuuroja.Helsinginkeskustassakadutovatkuivia,aurinkolämmittääjalintujenlauluonalkanutkuuluamikäpäsenvarmempikeväänmerkki!

Suomi-Seurassa on parhaillaan käynnissä kevään apurahojen jako. Anomukset käsitellään huhtikuun puolessavälissä, ja apurahat maksetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Seurassaodotetaanmyösjoaloitteitalokakuussapidettäväänulkosuomalaisparlamentinistuntoon.Mitäaikaisemminaloitteetsaapuvatmeille,sitäparemminehdimmetehdätarvittavattaustaselvitykset,jotkaovatvälttämättömiäaloitteidenkäsittelemiseksiistunnossa.Älkääsiisturhaanodottakokesäänasti,vaanlähettäkääaloitteennejonyt.Aloitteidentekijöidenkannattaatarkistaa,onkokyseinenasiajokäsiteltyaiemmissaistunnoissataiasiajohoidettuSuomessa.Pyydämmemyös,ettäkäytättealoitteidenteossaniitävartenlaadittualomaketta,jaselvitättealoitteenasianmahdollisimmanselkeästi,eisiisvainyhdellätaikahdellalauseella.

Suomi-SeurajaulkosuomalaisparlamenttiovatolleetjojonkinaikaaFacebookissa.Tiedotammesielläuseinjamonenlaisistaasioista.Käytutustumassajatulemolempienfaniksi!

 

Hyvää ja aurinkoista Pääsiäistä!

 

Parhain terveisin,

Suomi-Seura ry

 

 

Suomi-Seura ry:n jäsenenä tuet työtä ulkosuomalaisten puolesta

 

TaloustilanteenkiristyminenaiheuttaamonenlaisiasäästötoimiamyösSuomessa,jasäästötulottuvatmyöskolmanteensektoriin,elijärjestöihin,joillaonyleensäniukatresurssitmuutenkin.TämäkoskeemyösSuomi-Seurary:tä,jokaonainutulkosuomalaisiaedustavajaheidänasioitaanhoitavatahoSuomessa.

Ulkosuomalaisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö Suomi-Seura ry on vuodesta 1927 lähtien toiminut ulkosuomalaisten siteenä Suomeen ja Suomen siteenä ulkosuomalaisiin.

Seuranneuvontapalveluneuvoomm.SuomestamuutossajapaluussaSuomeen,sosiaaliturva-,verotus-jaeläkeasioissasekäjärjestääkoulutustilaisuuksiajalaatiimaastamuuttoonjapaluumuuttoonliittyviäoppaita.Seurajakaaapurahojaulkosuomalaistenyhdistyksillejatiedotusvälineille.Seurajärjestäävuosittaisensuomenkielenkurssinulkosuomalaisillejaheidänjälkeläisilleen.Ulkosuomalaisparlamenttiperustettiinvuonna1997Suomi-Seuranaloitteesta,jaseuratoimiiUSP:nsihteeristönä.

Suomi-SeurajaulkosuomalaisparlamenttiajavatulkosuomalaistenasioitaSuomessakonkreettisestitapaamallajatkuvastimuunmuassaministereitä,kansanedustajiajavirkamiehiä.Ulkosuomalaisparlamentintähänastisistasaavutuksistamerkittävimpiäovatmuidenmuassakaksoiskansalaisuus,ulkomaillemaksettavieneläkkeidenverotuksenkorjaus,suomenkielisenharjoittelijaohjelmansaaminenulkosuomalaistenhoivakoteihinjaSuomi-koulujentuenkorottaminen.Muistutamme,ettäulkosuomalaisparlamentillaeioleomaarahoitusta,eliseurarahoittaamyössentoiminnan.

Lisäksi seura julkaisee jäsenlehteä ja seuran kautta voi tilata suomalaisia tuotteita. Seuran jäsenet saavat kattavaa neuvontaa, alennuksia seuran koulutuksista, monista tuotteista (mm. monien kustantajien kirjoista) ja palveluista sekä jäsenlehden.

Jos Suomi-Seuraa ei olisi, ei olisi siis mm. näitäkään asioita:

  • - ulkosuomalaisparlamenttia

  • - ulkosuomalaisten jatkuvaa ja aktiivista edunvalvontaa Suomessa

  • - suoraa yhteyttä Suomen valtiovaltaan ja viranomaisiin

  • - asiantuntevaa henkilökohtaista neuvontaa Suomesta muuttajille ja Suomeen palaajille

  • - apurahoja ulkosuomalaisjärjestöille ja -medialle ja tukea Suomi-kouluille

  • - kielikurssia ulkosuomalaisille

  • - kirjalahjoituksia ulkosuomalaisjärjestöille

  • - ulkosuomalaisille suunnattua tiedotusta heitä koskevista asioista

Suomi-Seurarytarvitseetoimintansajatkumisentueksijäsenistöäniinentistenjäsentenpysymistäjäseninäkuinrunsaastiuusiajäseniä.Tukekaaulkosuomalaistenainoanedunvalvojantyötäliittymälläjäseneksiniinjärjestönäkuinyksityishenkilönä,kertokaaSuomi-Seurastatilaisuuksissannejakehottakaasukulaisiannejaystäviänneliittymäänjäseneksi.KukaanmuueiajaulkosuomalaistenasioitaSuomessa.

Otayhteyttä:www.suomi-seura.fi,Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,puh./tel.+358-9-6841210,fax+358-9-68412140

 

 

Aloitteita USP:n istuntoon odotetaan jo

 

Ulkosuomalaisparlamentinlokakuussajärjestettävänistunnonkutsutonnytpostitettukaikillejäsenjärjestöille.Josjärjestösieiolesaanutkirjettätaikirjeonmennytvanhalleyhteyshenkilölle,otayhteyssihteeristöönniinkorjaammeosoitetiedotja/tailähetämmeuudenkutsun

(Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Huomioi,ettäkaikkikutsukirjeessäolevattiedotmukaanlukienilmoittautumis-jaaloitelomakkeetlöydätmyösUSP:nnettisivuiltawww.usp.fi->Istunto2012.
Järjestöjenviimeinenilmoittautumispäiväjaaloitteidenviimeinenjättöpäiväon26.7.2012.
Koskapäivämääräonkeskelläkesääpyydämmejärjestöjäjättämäänaloitteitaanmahdollisimmanhyvissäajoinennenmääräpäivää.
IstuntoonosallistuviennimetonilmoitettavasihteeristöönSuomi-Seurary:hynviimeistään14.9.2012.

 

 

Uudet järjestöt ovat tervetulleita USP:n toimintaan

 

Uudet jäsenjärjestöt ovat tervetulleita mukaan ulkosuomalaisparlamentin toimintaan! Parlamentin varsinaiset jäsenet ovat siis ulkomailla toimivat suomalaiset järjestöt. Toimintaan pääsee mukaan vahvistamalla ulkosuomalaisparlamentin säännöt ja työjärjestyksen.
Liittymisensä jälkeen yhteisö voi osallistua USP:n toimintaan lähettämällä edustajansa istuntoon sekä tekemällä aloitteita.

Luelisääliittymisestänettisivuillammewww.usp.fi->Mitenmukaan?Sieltälöydätmyösulkosuomalaisparlamentinsäännötjatyöjärjestyksensekäliittymiskaavakkeen.

 

 

KiinnostaakoSinuatoimiminensuomalaisenvienninapuna?

 

Ulkosuomalaisparlamentinistunnonyhteydessäjärjestetään25.10.2012keskustelutilaisuus"Verkostotulkomailla.Ulkosuomalaisetvienninvoimavarana."Keskustelutilaisuuttavartenkartoitammeulkomaillaasuviensuomalaistenkiinnostustajavalmiuksiaosallistuasuomalaistenyritystenvientiäjakansainvälistymistäedistävääntoimintaanomassaasuinmaassaantaialueellaan.
Toivomme
vastauksiamyösteiltä,jotkaettepääsepaikallelokakuussapohtimaanasioitayhdessä.Kaikkitieto,kokemusjamielipiteetaiheestaauttavatmeitäeteenpäintässätärkeässätyössä.Vastauksetkäsitelläänehdottomanluottamuksellisesti.Kysymyksetovatsuomeksi,muttaniihinvoivastataniihinmyösruotsiksi,englanniksitaisaksaksi.
Kysely:
http://www.usp.fi/toiminta/verkosto.php
USP:n
nettisivuseminaarista:http://www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=839
Kysymyksiä
japalautettavoitlähettääosoitteeseenTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..Kyselynlinkkiäsaamielelläänjakaaeteenpäinmuillekiinnostuneille.
Kiitos
osallistumisestanne!

 

Väitöskirjatutkimus tekeillä ulkosuomalaisyhdistyksistä

 

SannaVierimaatekeeväitöskirjaaJyväskylänyliopistossaulkosuomalaistenyhdistystenrakenteista,verkostoistasekäniidentulevaisuudenhaasteista.TutkimusonosaväitöskirjaprojektiasuomalaisistayhdistyksistäulkomaillaJyväskylänyliopistonsosiologianyksikössä.Tutkimukseenliittyykysely,johonVierimaatoivoovastauksiaulkomaillatoimivistasuomalaisistayhdistyksistä.Kysymyksetkäsittelevätesimerkiksiyhdistyksentoimintaajatyyppiä,perustamisvuotta,mahdollisiatulevaisuudenhaasteitasekäverkostoja.Kyselyntäyttäminenvienoin10-15minuuttia.
Vastaukset
ovatluottamuksellisia,jatämäntutkimuksentuloksiakäytetäänvaanakateemisiintarkoituksiin,eikätietojaluovutetatutkimuksenulkopuolistentahojenkäytettäväksi.Tutkimuksentuloksetraportoidaansiten,etteiyksittäistäyhdistystäkoskeviatietojavoidatunnistaa,elleitähänolesaatuerikseenlupaa.Kyselyynpyydetäänvastauksianoinkuukaudensisällä,viimeistäänhuhtikuunloppuunmennessä.
Linkki
kyselyyn:
http://MRINTERVIEW2.ad.jyu.fi/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=YHDISTYSKYSELY

Linkki
englanninkieliseenkyselyyn:
http://MRINTERVIEW2.ad.jyu.fi/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=SURVEYTOASSOCIAT
Linkki
löytyymyösulkosuomalaisparlamentinkotisivultawww.usp.fi->Ajankohtaista

 

Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä

 

Suomi-SeuraryjärjestääEläkepäiviksiulkomaille-infopäivänperjantaina20.4.2012kello1014.

InfopäivänäSuomi-SeuranneuvontapalveluonavoinnaeläkepäiviksiulkomaillelähtevilletailähtöäsuunnittelevilleseurantoimitiloissaHelsinginKruununhaassa,osoitteessaMariankatu8,00170Helsinki,3kerros.

Päivänohjelmassaontietoiskujajokopysyvääntaisesonkiluonteiseenulkomaillaasumiseenliittyvistäaiheistakutensosiaaliturva,verotusjaulkomaillematkustaminen.

Tietoiskujenaikataulut:
klo
10:15 Sosiaaliturvaulkomaillaasumisentaiväliaikaisenoleskelunaikana
klo 11:15 
Verosopimustenvaikutuseläkkeidenverotukseen
klo
13:00  Ulkomaillematkustaminen/Suomi-Seuranmatkatoimisto

Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa käytännön muuttojärjestelyistä ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin.

TilaisuudenhintaonSuomi-Seuranjäsenille50euroajamuille70euroa.Hintasisältääaamupalan, tietoiskutja Eläkepäiviksiulkomaille-oppaan                  

Lisätietoajailmoittautumiset:Suomi-Seuranneuvontapalvelu,puhelin+358-(0)9-6841210,sähköpostiTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

MuutSuomi-SeuranNeuvontapalvelunkoulutustilaisuudetvuonna2012ovat

  • Paluumuuttajaninfopäiväperjantaina17.8..kello10-14

  • Eläkepäiviksiulkomaille-infopäiväperjantaina19.10.kello10-14

Kaikki tilaisuudet järjestetään Helsingissä seuran tiloissa. Lisätietoja Suomi-Seuran Internet-sivulta

www.suomi-seura.fi-Seminaaritjakurssit.

 

 

Suomi-Seuran intensiivinen suomen kielen kurssi 2012

Suomi-Seurary:nintensiivinensuomenkielenkurssijärjestetään16.27.7.2012,jaseontarkoitettuensisijaisesti18-45-vuotiailleulkosuomalaisilleja/taiheidänpuolisoilleen,jotkasuunnittelevatmuuttoaSuomeen.

Kurssillaopiskellaansuomenkieltäkolmessatasoryhmässä(alkeis-jakeskiryhmäsekäedistyneet)yhteensä50tuntia,esitelläänopiskelu-jatyönhakumahdollisuuksiaSuomessasekätutustutaansuomalaisuuteen.

KurssipidetäänLaajasalonopistossa,Helsingissä(noin9kmHelsinginkeskustasta).
Osallistujan
eitarvitseosatasuomea,muttaenglanninkielentaidononoltavariittävä,jottaopiskelijapystyyseuraamaanluentojajaosallistumaanopetukseen. 

KurssinhintaSuomi-Seuranjäsenille895euroajamuille930euroa. Hintaansisältyyopetus,oppikirja,majoitus(2hengenhuone),täysihoitojavapaa-ajanohjelmaa.

Ilmoittautumiset30.4.2012mennessä.Huom!Kurssitäytetäänilmoittautumisjärjestyksessä.
Hakulomakkeen
voitulostaaSuomi-Seurankotisivuilta:www.suomi-seura.fi(seminaaritjakurssit).

The Finland Society´s Intensive Finnish Language Course for Expatriate Finns

 

TheFinlandSocietywillarrangeanintensiveFinnishlanguagecourseforexpatriateFinnsonJuly16-27,2012.ThecoursewillbeheldatLaajasaloFolkHighSchool,whichislocatedinasuburbofHelsinki,about9kilometersfromthecenterofHelsinki.TherearegoodandrapidconnectionsbetweenLaajasaloFolkHighSchoolandthecenterofthecity.
The
Seminarfeeis895eurosforFinlandSocietymembers(930eurosfornon-members),whichcoverstuition,room(doubleoccupancy)andboard,studybookandsomefree-timeprogramme.ThecourseisprimarilyfordescendantsofFinnishemigrantswhoareplanningtomovetoFinland.TheforeignspousesofexpatriateFinnsmayalsoattendthecourse.
Students
shouldbeover18yearsofageandpreferablyunder45yearsold.
Knowledge
ofFinnishisnotrequired.ThelanguageofinstructionisEnglish.Consequently,asufficientknowledgeofEnglishisnecessary.
Finnish
(50lessons)willbetaughtinsmallgroupsatthreelevels:beginners,intermediateandadvanced.Lectures(inEnglish)givetheparticipantsinformationonvariousaspectsofFinnishnessandonmovingtoFinlandaswellasadviceinjobhuntinginFinland.
Application
deadlineisApril30,2012.(Wewillacceptapplicationsaslongasspaceisavailable.)
For
moreinformationandapplicationforms,pleasevisitourwebsite:www.suomi-seura.fi(seminarsandcourses)orcontactSuomi-Seurary/TheFinlandSociety,Mariankatu8B,FI-00170Helsinki,FINLAND,tel.+358-9-6841210,Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

Verotukseen useita muutoksia tänä vuonna

 

Suomenverotuskäytännötovatmuuttuneettämänvuodenalussa.AiemmissaSutinoissakerroimmejolyhyestinäistämuutoksista,muttaallaontarkemmattiedotkyseisistämuutoksista.

 

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön lähdevero

 

UlkomaillaasuvatjaSuomessaenintäänkuusikuukauttaoleskelevathenkilötovatpääsääntöisestiSuomessarajoitetustiverovelvollisia.RajoitetustiverovelvollisenhenkilönSuomestasaamistatuloistaperitäänpääsääntöisestilähdevero.

Vuodesta2012alkaenrajoitetustiverovelvollisenluonnollisenhenkilönSuomestasaamastasuorituksesta,jotatuloverolainmukaanverotetaanpääomatulona,peritään30prosentinsuuruinenlähdevero.Vuoteen2011astilähdeveronmääräoli28prosenttia.Pääomatuloaoleviasuorituksiaovatmuunmuassaosingot,korotjarojaltitsekävakuutussuoritukset.

EräitärajoitetustiverovelvollisenSuomestasaamiapääomatulojaverotetaanverotusmenettelystäannetunlainmukaisessajärjestyksessä,elisamaantapaankuinSuomessaasuvanhenkilönsaamiavastaaviatuloja.Myösnäistätuloistamaksettavanveronmääräonvuodesta2012alkaennoussut28prosentista30prosenttiin.Jostulojenyhteismääräylittää50000euroakalenterivuodenaikana,ylimenevästämäärästäonmaksettava32prosentinsuuruinenvero.

 

Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdevero

 

UlkomailtaSuomeenmuuttavaasiantuntijavoitietyinedellytyksinhakemuksestapäästäerityisenpalkkatulonlähdeverotuksenpiiriin.TällöinhänmaksaaSuomestasaamastaanpalkkatulostakiinteää35prosentinsuuruistapalkkatulonlähdeveroanormaalinkunnallisveronjaprogressiivisenvaltionveronsijaan.

Palkkatulonlähdeverostasäädetäänulkomailtatulevanpalkansaajanlähdeverotuksestaannetussalaissa(1551/1995,ns.avainhenkilölaki).Lainvoimaantulosäännöstäonmuutettusiten,ettälakiavoidaansoveltaasellaiseentyöskentelyyn,jokaonalkanutvuoden2015loppuunmennessä.

 

Perintö- ja lahjaverotus

 

Perintöveroa suoritetaan perintönä tai testamentilla saadusta ja lahjaveroa lahjaksi saadusta omaisuudesta. Perintö- ja lahjaverolain ensimmäisen veroluokan veroasteikkoihin on lisätty vuodesta 2012 alkaen neljäs porras, jota sovelletaan yli 200 000 euron suuruisiin perintöihin ja lahjoihin. Perinnöstä ja lahjasta peritään kyseisen euromäärän ylittävältä osin 16 prosentin suuruinen vero.

Lainmuutosta sovelletaan, jos perittävä on kuollut tai lahja annettu 1.1.2012 tai sen

jälkeen.

Lainmuutoskiristääsuurimpienperintöjenverotusta,sillävuoden2011loppuunasti200000euronylittävästäperinnöntailahjanosastamaksettiin13prosentinsuuruinenvero.(www.vero.fi)

 

Arvonlisäverotukseen tulossa muutoksia

 

Hallitussopikehysriihessään22.3.2012,ettäarvonlisäverokantojanostetaanprosenttiyksiköllä1.1.2013alkaen.Yleinenarvonlisäverokantanousee23prosentista24prosenttiin,alennettu13prosentinverokantanousee14prosenttiinsekäalennettu9prosentinverokantanousee10prosenttiin.

Arvonlisäveroonkäytetyinyleinenkulutusveromaailmassa.Seonvoimassayli140maassa,joidenjoukossaovatläheskaikkiOECD-maatjamyöstärkeimmätOECD:nulkopuolisetmaat,kutenKiina,Intia,VenäjäjaBrasilia.OECD-maistaYhdysvallatonainoamaa,jossaeiolekäytössäarvonlisäveroa.Suomessaarvonlisäverotustulivoimaan1.6.1994.

VoimakkaimminarvonlisäverotustaharmonisoidaanEU:ssa,muttamyösOECDontyöstänytyhteisiäsuuntaviivojatoimivallearvonlisäverojärjestelmälle.EU-maidenkulutusverotusonkinviimeistenvuosikymmentenaikanalähentynyttoisiaanhuomattavasti.SuurinosalähentymisestäonsaavutettukuitenkinuusienmaidenEU:hunliittymisenkautta.Uudistuksetarvonlisäverojärjestelmässäovathitaita,minkävuoksijärjestelmänyksinkertaistamiseenkohdistuuyhäuusiapaineita.

Viimeaikoinaerimaidenarvonlisäverokannatovatmuuttuneetkansainvälisentalouskriisinvuoksipoikkeuksellisenpaljon.Osamaistaonpaikannutjulkisentaloudenalijäämääkorottamallaarvonlisäverotusta,kuntaasosamaistaonelvyttänyttalouttaanalentamallaväliaikaisestiarvonlisäverokantojaan.SuurimmatarvonlisäverokantojenkorotuksetovatolleettoistaiseksiRomaniassa,UnkarissajaKreikassa.

Suomenyleinenarvonlisäverokantaonkansainvälisessävertailussavarsinkorkea,vaikkaeromuihinmaihinonsupistunutviimevuosina.Vuonna2012EU-maidenkeskimääräinenyleinenarvonlisäverokantaon20,8prosenttia,kunsevuonna2008olivielä19,5prosenttia.SamanavuonnaseoliOECD-maissa16,9prosenttia.Arvonlisäverotuottivuonna2011Suomenvaltiolle17,0mrd.euroa.(www.veronmaksajat.fi)

 

Autoveronmäärämuuttuuhuhtikuussa2012

 

Autoveroaonsuoritettavahenkilöautosta,pakettiautostajamoottoripyörästä.Autoveronperusteellaeienääperitäarvonlisäveroaniinkuinaikaisemmin.

Autoverotuksenpääsääntönäon,ettäSuomessavakinaisestiasuvanhenkilöntuleekäyttääSuomessarekisteröityäjaverotettuaajoneuvoa.

UlkomaillavakinaisestiasuvahenkilövoikäyttääSuomessaväliaikaisestiverojasuorittamattamuussamaassarekisteröityäajoneuvoa.Tällaisiatilanteitaovatoikeuskäyttääajoneuvoans.turistiautonasekäulkomaillerekisteröidynajoneuvonkäyttöyritystoiminnassa.

Turistiautonaajoneuvoasaakäyttääenintäänkuudenkuukaudenkeskeytymättömänätaikeskeytyvänämääräaikanakahdentoistakuukaudenajanjaksona.

Vakinainenasuinpaikkaonpaikka,jossahenkilöasuuhenkilökohtaisten,ammatillistenjamuidensiteidensämukaanarvioitunavähintään185päivääkalenterivuodessa.Mikälihenkilöoleskeleekahdessataiuseammassavaltiossa,hänenvakinaisenaasuinpaikkanaanpidetäänsitäpaikkaa,jonnehänpalaahenkilökohtaistensyidenvuoksisäännöllisesti.

Arvioinnissaotetaanhuomioonmyöstyöskentelynluonnejapysyvyysmuussamaassasekämuutolosuhteet.Tullipiirivoiantaaenintäänyhdeksivuodeksikerrallaanpäätöksensiitä,missävaltiossahenkilönasuinpaikankatsotaansijaitsevan.

Autoveromäärätäänautonyleisenkuluttajahinnanperusteella.Veroprosentinsuuruusperustuuautoissapääsäännönmukaanautonvalmistajanilmoittamiinhiilidioksidipäästöihin(g/km),jotkavastaavatautonyhdistetynkaupunki-jamaantieajonpolttoaineenominaiskulutusta

(l/100 km).

Veroprosentinsuuruusmuuttuupäästömääränmukaansiten,ettäsenouseehiilidioksidipäästöjensuurentuessa.

Autoverotuksessaonvuonna2012käytössäkaksieriveroasteikkoa.Vuodenalussatammi-maaliskuussaveroasteikkoonlievempikuinloppuvuonna.Huhtikuunalustakäyttöönotettavienmuutostentavoitteenaonkasvattaavaltionverotulojajasamallakannustaaautoilijoitaostamaanentistäuseamminautoja,joissapäästötasoonalhainen.

Muutoksetmerkitsevätkäytännössäsitä,ettäautoveroprosenttionhuhtikuunalustaalkaenkorkeampikuinaikaisemmintilanteissa,joissaautonhiilidioksidipäästötylittävät110g/km.

Kaikkeinenitenveroprosentitkiristyvätautoilla,joillapäästötylittävät200g/kmtason.Enimmilläänveronousee7prosenttiyksikköäaikaisemmastatasosta.Veroprosenttikuitenkinpienentyyniissätilanteissa,joissaautonhiilidioksidipäästötalittavat110g/kmtason.

Esimerkiksiauton,jonkapäästötovat160g/km,veroprosenttionvuoden2012alussa24,4jahuhtikuunalustalukien27,7.Auton,jonkapäästötovat210g/km,veroprosenttionalkuvuodesta30,5jaloppuvuodesta36,8.

Autoverolleonmäärättyenimmäis-javähimmäisprosentit.Autoveronosuusautonkuluttajahinnastaonalkuvuodesta2012vähintään12,2jaenintään48,8prosenttia.

Huhtikuunalustalukienprosenttion5ja50välillä.Esimerkiksiyksinomaansähkövoimallakäyvienautojenveroprosenttion5huhtikuunalustalukien.

Vuodenalussavoimassaolevaaveroasteikkoakäytetäänautoveroamäärättäessäsilloin,kunautorekisteröidään,otetaankäyttööntaiveroilmoitusautostaehditäänantaaennen1.4.2012.Tämänajankohdanjälkeensovelletaanuudempaaveroasteikkoa.

Kaikkienautojenosaltaveroprosenttiaeimäärätäpäästöjenperusteella,koskaautojenhiilidioksidipäästöjentasoeioletiedossa.Yleensäennenvuotta2001käyttöönotettujenhenkilöautojenautoveromäärätäänautonkokonaismassanjakäyttövoimanperusteella.Laissaolevastaverotaulukostaselviääautoveroprosentti,kunautonkokonaismassajakäyttövoimaontiedossa.Verotaulukonmukaanesimerkiksi1600kilogrammaapainavandieselhenkilöautonpäästöiksikatsotaan128grammaakilometrillä,jolloinsenveroprosenttionalkuvuodesta20,5jahuhtikuunalustalukien21,5.Kokonaismassallatarkoitetaanautonomamassaalisättynäkantavuudella.

Uutena tai käytettynä tuotavan moottoripyörän autovero määräytyy moottorin iskutilavuuden mukaan seuraavasti:

enintään130cm39,8%
131
255cm312,2%
256
355cm315,9%
356
505cm319,5%
506
755cm322,0%
756
cm3taienemmän24,4%

Sähkökäyttöisenmopontaimoottoripyöränveroon12,2%verotusarvosta.

Autovero on maksettava uudelleen mikäli 50 % tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdettu.

(www.veronmaksajat.fi)

 

Ajoneuvoverotukseen muutoksia vuosina 2012 ja 2013

Henkilöautojenkäyttövoimaveroalentui18prosenttiajakuorma-autojen2945prosenttiavuoden2012alustaalkaen.Sensijaanajoneuvoveronperusveronouseevuoden2013alusta.Samallahenkilöautojenkäyttövoimaveroeriytyyselkeämminkäyttövoimanmukaanjasitäkauttasähköautojenverotuslievenee.

Veromuutoksettulevatvoimaanvuodenmittaisellasiirtymäajalla,jokaalkoi1.1.2012.Tänäaikanaverolipullanäkyysekävanhanettäuudenveroperusteenmukaanlaskettuaveroa.Eriveroperusteitasisältäviäverolippujalähetetään2.1.2012-31.12.2012.

LiikenteenosuusSuomenkaikistahiilidioksidipäästöistäonnoinviidesosa.Noin80prosenttialiikenteenpäästöistäsyntyytieliikenteestä.Perusveronmuutoksellakannustetaanvalitsemaanmahdollisimmanvähänpolttoainettakuluttaviaautomallejahiilidioksidipäästöjenvähentämiseksijaenergiansäästämiseksi.

Vuoden2013alustavoimaantulevaperusveronnousukoskeekaikkiaperusveronalaisiaautoja.JosautollaeioleajoneuvoliikennerekisterissäautonvalmistajanilmoittamaaCO2-päästötietoa,veroperustuuautonkokonaismassaan.

Mikäliajoneuvonainoakäyttövoimaonsähkö,määräytyyperusveropäästötiedon0g/kmmukaan.

Vuoden2013alussahenkilöautojenkäyttövoimaveroeriytyytarkemminkäyttövoimanmukaan.
Käyttövoimaverotasot
henkilöautoillaovat1.1.2013alkaen:

KäyttövoimaSnt/pv/100kg
Diesel
5,5
Sähkö
1,5
Sähkö
jamoottoribensiini0,5
Sähkö
jadieselöljy4,9
Metaanipolttoaine
3,1
Muutoksen
myötämyöskaasukäyttöisetpakettiautottulevatkäyttövoimaveronpiiriin(0,9snt/pv/100kg).(www.trafi.fi)

 

 

Uusi Migri.fi palvelee entistä ymmärrettävämmin

Maahanmuuttovirastoonavannuttäysinuudistuneetverkkosivunsavanhassaosoitteessawww.migri.fi.Uusillasivuillaonkiinnitettyerityistähuomiotaasiakaslähtöisyyteeneliennenkaikkeatekstienymmärrettävyyteen.Sivustouudistuksenyhteydessävirastonasiakastekstientyyliksionlinjattuselkeäyleiskielijasinuttelu.
Myös
verkkosivujenrakenneeliasioidenesittämistapaja-järjestysonmietittyaiempaavahvemminasiakkaannäkökulmasta.Suunnittelussakäytettiinapunamaahanmuuttajataustaistakäyttäjäraatiajatekstejäkirjoittivatvirastonasiantuntijat.
Verkkosivut
ovatMaahanmuuttovirastolleyksitärkeimmistäasiakasviestinnänja-palvelunkanavista.Vuonna2011sivuillavierailtiinnoin430000kertaa.VerkkosivujenaiempaaselkeämmälläsisällölläMaahanmuuttovirastopyrkiivastaamaankaikkiinkeskeisimpiinkysymyksiin.
Uuden
tyylin,asioidenesittelytavanjarakenteenlisäksiuusillaverkkosivuillaonteknisiäuudistuksia,kuten

 

* videoitu ohje, joka auttaa tutustumaan uusiin sivuihin

* puheversio, jolla sivujen sisällön voi kuunnella puhuttuna (suomi, ruotsi, englanti) ja joka auttaa erityisesti asiakkaita, joille suomen, ruotsin tai englannin lukeminen on hankalaa ja

* puhe auttaa ymmärtämään sisältöä paremmin

* mahdollisuus arvioida sisältöä

* mahdollisuus jakaa sisältö sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa

* mahdollisuus tilata RSS-syötteitä.

 

 

Verkkosivujen kehittäminen jatkuu ja lisää uusia ominaisuuksia otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana.

 

Suomi-Seuran Matkatoimisto palvelee myös ulkosuomalaisia

 

Suomi-SeuranMatkatoimistostavoiostaamatkojakaikkialtamaailmastakaikkiallemaailmaan.SiisvoitostaamyösomastaasuinmaastasilähtevänmatkanjokoSuomeentaimuuhunmaahanSuomi-Seuranmatkatoimistosta.LippusijamuutvarauksesilähetetäänsähköpostiisitaikirjeitseSinulle.

Suomi-Seuranmatkatoimistonpalveluonerinomaista,jaasiantuntemustaonjovuodesta1959.

Tutustutarjontaanosoitteessahttp://www.suomiseuranmatkat.fi/fi/etusivu

 

 

Helsingin seudun suomen kielen kurssit nyt yhdessä osoitteessa

Helsinginseudullajärjestettävätsuomenkurssitlöytyvätnytuudestaverkkopalvelustaosoitteestawww.finnishcourses.fi.Finnishcourses.fi-kurssihakupalveluontarkoitettukaikilleSuomeenmuuttaneille,jotkahaluavatopiskellasuomenkieltä.
Palvelussa
ilmoittavatHelsingissä,Espoossa,VantaallajaKauniaisissatoimivatsuomenkielenkurssienjärjestäjät.Näitäovatammatillisetoppilaitokset,työväenopistot,aikuislukiotjajärjestöt.Suurinosakursseistaonkaikilleavoimia,janiidenhinnatvaihtelevatkurssinlaajuudenmukaan.Osakursseistaonmaksuttomia.
Helsingin
seudullajärjestetäännoin500kurssiavuosittain. 
Käyttäjä
voihakeatietojakursseistakurssintason,paikkakunnan,kuvauksenjaajankohdanmukaan.Tietojavoihakeasuomeksi,englanniksijavenäjäksi.
Uudessa
kurssihakupalvelussaonjonyttietoamyösruotsinkielenkursseista,vaikkaruotsinkielenkurssihaunkehittäminenonkinvielävalmisteltavana.
Finnishcourses.fi
-kurssihaunavullakäyttäjäpystyyyhdelläkertaahahmottamaanalueenajankohtaisentarjonnan,jonkaperusteellahänvoivalitaitselleensopivankurssin.Kurssi-ilmoittautuminentehdäänkurssinjärjestäjälle.
Kurssihakua
ylläpitääHelsinginkaupunginviestinnänInfopankki-toimitus.Kurssitiedoistavastaavatkurssienjärjestäjät.
Finnishcourses.fi
-kurssihakuonsaanutEuroopansosiaalirahaston(ESR)osarahoitusta.
Suomen
kielenkurssihakulöytyyosoitteestawww.finnishcourses.fi
Infopankki
(www.infopankki.fi)ontietoaSuomesta15kielelläsuomi,ruotsi,englanti,viro,ranska,venäjä,somali,serbokroatia,turkki,espanja,albania,arabia,persia,kiinajakurdi(sorani)tarjoavavaltakunnallinenverkkopalvelu,jonkaylläpidostavastaaHelsinginkaupunki.TiedoteuudestakurssihaustalöytyyInfopankinsivuiltakaikillaInfopankinkielillä.
www.infopankki.fi
www.finnishcourses.fi
Facebook:
www.facebook.com/infopankki

 

 

Suomi-Seuran jäsenille alennuksia Suomen Retkeilymajajärjestöltä

 

Suomi-Seurary:njäsenetsaavatSuomessaSuomenRetkeilymajajärjestönSRM-hostelleista10%alennuksenmajoituksesta.SRM-hostellejaonkauttaSuomen53kappaletta.

Ulkomaillakansainvälisellähostellikortillasaa10%alennuksenmajoituttuessaHostellingInternational-verkostonhostelleihin.KansainvälisenhostellikortinhinnastaSuomi-Seuranjäsenetsaavatviideneuronalennuksen.LisätietojajäseneduistaSRM:nverkkosivuiltawww.hostellit.fi/info/jasenjarjestot/jasenedut.
Tutustu
myösSRM:nHostelliviestiin:http://hostelliviesti.fi/tag/srm/

SRMonmukanamyössosiaalisessamediassa:
facebook.com/hostellit.fi
foursquare.com/hifinland
twitter.com/HIFinland

 

 

Sofia ja Elias olivat viime vuoden nimisuosikit

 

Vuonna2011syntyneidensuomenkielistensuomalaislastensuosituimmatetunimetolivatSofiajaElias.Sofiaksinimettiin449tyttöäjaEliakseksi506poikaa.SeuraavaksisuosituimmattyttöjenetunimetolivatVenla,Aada,EmmajaAino.PoikiennimistäsuosituimmatolivatOnni,Eetu,LeojaAleksi.

RuotsinkielistentyttölastensuosituimmatetunimetolivatIda,Ellen,Ella,EmmajaElin,japoikienetunimienkärjessäolivatElias,Emil,Oliver,BenjaminjaAnton.

Nimettilastoitiinvuonna2011nimensaaneen61380lapsentiedoista.

 

 

Kuntiennimiähäviääkuntaliitostenmyötä

ViimeisenkymmenenvuodenaikanakuntaliitostenyhteydessäonSuomessakadonnutyli120kunnannimeäjakatoamistahtivainkiihtyy.Suomenkielenlautakuntaonottanutkantaasiihen,mitenhallinnollisenasemansamenettäneitäpaikkojajaniidennimiäpitäisikutsua.EsimerkiksiHimanka,Noormarkku,SammattijaKarttulaeivätoleenäävirallisiakunnannimiä.

Lautakuntasuosittelee,ettävanhojanimiäkäytettäisiinedelleenniinkylien,yhdistystenyritysten,paikallislehtienkuinkirkkojenkinnimissä.Uusiahallinnollisiasuurkunnannimienkäyttö¶olisiperusteltuasilloinkunkerrotaankokouuttakuntaataisenasukkaitakoskevistaasioista,kutenvaaleista,verotuksesta,terveydenhoidostasekäjulkisistatehtävistäjapalveluista.
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=21

 

AngryBirdsjaperussuomalaisetkiinnostivatulkomaalaismediaa

 

Suomioliviimevuonnaesilläulkomaidentiedotusvälineissäkahdestauudestasyystä:perussuomalaisistajaAngryBirds-pelistä.Asiailmeneeulkoasiainministeriönkatsauksesta,jossakäsitelläänSuomennäkyvyyttäulkomaisissatiedotusvälineissävuonna2011.

Perussuomalaiset-puoluenousieduskuntavaaleissakolmensuurimmanjoukkoon,mikäherättimyösmaailmallakiinnostuksenSuomensisäpolitiikkaan.UlkomaillapuolueenvaalimenestystäpidettiinosanaäärinationalisminnousuakokoEuroopassa.Lehdetpohtivat,muuttuukoSuomen,"EU:nmallioppilaan"politiikkavaalituloksenmyötä.

UM:n mukaan Nokian menestykseen suhtauduttiin maailmalla aikaisempaa kriittisemmin, mutta Angry Birdsin takana oleva Rovio sai lähinnä myönteistä huomiota menestyksellään.

Maailman medioissa Suomi on ministeriön mukaan yhä toimiva, turvallinen, tehokas, vähän korruptoitunut, tasa-arvoinen ja avoin yhteiskunta, UM kertoo.

 

 

Lahjoituskirjojenanomuslomakelähetetäänpyynnöstä

 

Suomi-Seurarylahjoittaakullekinjäsenenäänolevalleulkosuomalaisjärjestölle20suomalaistakirjaavuodessa.Ehtonaonjäsenmaksunmaksamisenlisäksise,ettäjärjestölläonkirjasto,jostajärjestönjäsenetvoivatlainatakirjoja.

Lahjoituskirjavalikoimissamme on monenlaista luettavaa niin aikuisille kuin lapsille.

Joulukuussa emme lähettäneet lahjoituskirjojen anomuslomaketta järjestökirjeen mukana, kuten aiemmin. Lähetämme lomakkeen pyynnöstänne teille joko postitse, sähköpostilla tai faksaamalla. Muistakaa merkitä lomakkeeseen kirjoja koskevat toiveenne.

Entiseen tapaan toivomme, että joku edustajanne hakisi kirjat toimistostamme Suomessa käydessään, koska kirjojen lähettäminen maailmalle on erittäin kallista, ja siten säästyneet rahat voimme käyttää uusien kirjojen hankintaan. Mikäli nouto ei ole mahdollista, postitamme kirjat.

 

 

Lehtitilauksia jäsenhintaan Suomi-Seuran jäsenille

 

Prontomedian kautta Suomi-Seura ry:n jäsenet voivat tilata seuraavia lehtiä alennuksella.

TAIDE&DESIGNonSuomenjohtavanykytaide-jamuotoilualanlehti.Sepuhuunykytaiteesta,muotoilustajaarkkitehtuuristaymmärrettävästi,ajankohtaisiinilmiöihinsekätapahtumiinpureutuen.Lehtitunnetaankansainvälisyydestään,näyttävästäulkoasustaanjakorkealaatuisistaartikkeleistaan,joidenaiheetvaihtelevatkotimaisestamuotoilustaainakansainvälisestitunnetuimpiintaiteilijoihin.
DIANA
onjoulukuussa2010lanseerattuantiikkiinjataidehistoriaanpureutuvaaikakauslehti.Julkaisutarjoaalaaja-alaisiajasyväluotaavianäkökulmiaantiikinjataiteenilmiöihin,esineistöön,teoksiin,tapahtumiinjahenkilöihin.DIANANulkoasuonnäyttäväjaharkittu,lehteenkirjoittavaterialojenkansainvälisetasiantuntijatmm.Suomesta,SaksastajaItaliasta.
PRO
HEVONENonhevosalanammattilaistenjaharrastajienerikoislehti.Lehtikäsitteleemonipuolisestihevostajasenkirjoituksetovatalantutkijoidenjaasiantuntijoidenkirjoittamia.
SINÄ
OSAAT-lehtiontäynnätietoakäsityö-jasisustusalantrendeistä,ajankohtaisistateemoistajamateriaaleista.Lehdensivuiltalöydätideoitajaohjeitakodinkoristeluun,kattauksiinjamukavaanyhdessäoloon.
ASKARTELU-lehti
onarvostettutietopakettilapsillejanuorillesekäkaikillelastenjanuortenparissatyöskenteleville.Lehtikertooaskartelunviimeisetkuulumiset,esitteleeuusimmatmateriaalitjatekniikatunohtamattaperinteisiäperusvinkkejä.Tämäideapankkiontäynnäohjeitavuodentärkeimpiinhetkiinniinkotona,päiväkodissakuinkoulussakin.
Linkki
Taide&Design-lehdentilaussivulle:http://www.prontomedia.fi/suomeksi/lehdet/taide-design/tilaa-lehti/
Valitse
tilaustyypiksi12kkkestotilaus,jäseneturyhmäjalaitalisätiedotkenttään'Suomi-Seura'
Jäsenhinnat:
Taide
&Design38(norm.57)|6nroa
DIANA
25(norm.38)|4nroa
Pro
Hevonen29(norm.40)|6nroa
Sinä
Osaat39(norm.50)|6nroa
Askartelu
29(norm.42)|6nroa

 

 

Jääkiekon2011MM-T-paitaja-2-DVDsaatavanaSuomi-Seurasta

 

Suomentoukokuussa2011voittamaajääkiekonmaailmanmestaruuttajuhlistavaT-paitaja2-DVDonsaatavanaSuomi-SeuranTuotevälityksestä(www.suomi-seura.fi-Tuotteet).

Paidan hinta on jäsenille 15 euroa ja 17 euroa muille. DVD:n hinta jäsenille on 17,95 euroa ja 19,95 euroa muille.

Lisätietojajatilaukset:http://www.suomi-seura.fi/site_v3/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=42&Itemid=32

 

 

LöydähalvatlennotSuomeen

 

Vertaahalvatlennothelpostijanopeasti.Kaikkikohteetjasatojalentoyhtiöitä.
Löydä
edullisetlennotSuomeentäältä:
http://www.vertaa.fi/lentoliput/?utm_source=fifi&utm_medium=textlink&utm_content=textlink&utm_campaign=suomiseura

 

 

Anna Suomi-Seuran jäsenyys lahjaksi

 

Muistathan,ettäSuomi-Seurary:njäsenyysonhyvälahja:jäsenlehdenSuomenSillanlisäksijäsenetsaavatalennuksiakoulutuksistamme,oppaistamme,TuotevälityksentuotteistajalukuisistaliikkeistäSuomessa.Jäsenmaksullatuettyötämmeulkosuomalaistenetujenedistäjänä.

Mikään muu taho ei tee tätä työtä eli toimi ulkosuomalaisten edustajana Suomessa.

 

 

Ilmoittakaa tapahtumistanne Suomi-Seuran Internet-sivulla

 

Suomi-SeuranInternet-sivujenkeskustelupalstallaontapahtumiaulkomailla-sivutosoitteessa

www.suomi-seura.fi > klikkaa ”keskustelut”. Siellä yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt voivat ilmoittaa tietoja tapahtumistaan ja kyseisellä alueella järjestettävistä ulkosuomalaistilaisuuksista.

Lähettäkää tiedot tapahtumistanne Suomi-Seuran toimistoon (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), niin laitamme ne sivulle nähtäviksi.

Aktiivisuudesta on hyötyä kaikille alueen ulkosuomalaisille ja suomalaismatkailijoille sekä muille suomalaisasioista kiinnostuneille.

 

 

Suomi-Seura ja USP ovat Facebookissa

 

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!

 

 

Hyvässäseurassajo85vuotta:Suomi-Seuraryvuodesta1927

 

Muistathan, että Suomi-Seuran jäsenenä tuet arvokasta työtämme ulkosuomalaisten asioiden ajajana Suomessa. Jäsenmaksullasi saat lisäksi neuvontayksikkömme palvelut, alennuksia erilaisten tuotteiden ja palvelujen hinnoista, yhteistyöjuristiemme ilmaisen puolen tunnin konsultoinnin ja alennuksen mahdollisista toimeksiannoista, yhteyden muihin ulkosuomalaisjärjestöihin sekä Suomen Silta -lehden kuudesti vuodessa.

 

 

Suomi-Seuraryonulkosuomalaistenetu-,neuvonta-jaasiantuntijajärjestö,jokatarjoaaulkomaillemuuttaville,sielläasuvillejaSuomeenpalaavilleneuvontaamm.sosiaaliturva-,verotus-jaeläkeasioissasekäpaluumuuttoonliittyvissäkysymyksissä,koordinoiyli20maassatoimivaatukihenkilöverkostoajatoimiivuonna1997perustetunulkosuomalaisparlamentinsihteeristönä.KesäisinseurajärjestääHelsingissäsuomenkielenjasuomalaisenkulttuurinseminaarin18-45-vuotiailleulkosuomalaisille,heidänjälkeläisilleenjapuolisoilleensekämuilleSuomestajasuomenkielestäkiinnostuneille.SeurajulkaiseekuudestivuodessailmestyvääSuomenSilta-lehteä.

Lisätietoja:www.suomi-seura.fi

 

Seuraavajärjestötiedoteilmestyytoukokuunalussa.

 

Suomi-Seuraryja

ulkosuomalaisparlamentti

Mariankatu 8

00170 Helsinki

Puh: +358-(0)9-684 1210

Fax: +358-(0)9-684 12140

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.suomi-seura.fi

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.usp.fi

 

Mikälihaluatliittääpostituslistalleuudenyhdistyksentaierotalistalta,lähetäviestiosoitteeseen:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..