user_mobilelogo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 § NIMI

Yhdistyksen nimi on Ranskan Suomi-Seura.
Association Finlandaise en France.
Yhdistys noudattaa Ranskan 1. heinäkuuta 1901 annettua yhdistyslakia ja sen 16. elokuuta 1901
annettua sovellutusasetusta.

 

2§ OSOITE

c/o Institut Finlandais, 60 rue des Ecoles 75005 Paris
Johtokunta voi päättää osoitteenmuutoksesta.

 

3§ PÄÄMÄÄRÄ

Yhdistys edistää Ranskassa asuvien suomalaisten ja Suomesta kiinnostuneiden henkilöiden ja
eri tahojen keskinäistä kanssakäymistä kaikin mahdollisin keinoin. Yhdistys kattaa Ranskan
kokonaisuudessaan.

 

4§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Ranskassa asuvat suomalaiset sekä muut
yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt.
- Henkilöjäsenet: jäsenmaksun maksaneet yksityishenkilöt
- Yhteisöjäsenet: jäsenmaksun maksaneet yhteisöt ja yritykset
- Kunniajäsenet : johtokunnan nimeämät ja yleiskokouksen vahvistamat henkilöt
Kunniajäsenet vapautetaan jäsenmaksusta.

 

5§ JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA/TAI EROTTAMINEN

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen osoitteeseen tai
jättämällä maksamatta kuluvan vuoden jäsenmaksun viimeiseen maksupäivään 31.maaliskuuta
mennessä .
Jäsen voidaan perustellusta syystä erottaa yhdistyksestä yleiskokouksen päätöksellä mikäli
jäsenistön enemmistö vaatii sitä kirjallisesti. Ennen erottamista yleiskokouksen on kuultava
ko. jäsentä.

6§ JOHTOKUNTA

Yleiskokous valitsee johtokuntaan 6-8 täysi-ikäistä jäsentä vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin.
Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä suhteessa ulkopuolisiin tahoihin. Sihteerin
tehtäviin kuuluvat johtokunnan ja yleiskokouksen pöytäkirjojen laatiminen. Rahastonhoitaja
huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta ja varainhoidosta ja vastaa johtokunnan valvonnassa yhdistyksen
maksuliikenteestä.
Johtokunnan tehtäviin kuuluu myös ajantasalla olevan jäsenrekisterin pitäminen.
Johtokunta kokoontuu vähintään kolme (3) kertaa vuodessa. Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli
vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.
Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi korkeintaan kolme (3) peräkkäistä kertaa.

 

7§ TOIMIKAUSI

Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

8§ YLEISKOKOUS

Yleiskokous pidetään kerran vuodessa 10. helmikuuta mennessä. Siihen saavat osallistua kaikki
jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.
Jokaisella maksaneella jäsenellä tai ruokakunnalla on yksi (1) ääni yleiskokouksessa. Jäsen voi
myös valtuuttaa toisen jäsenen äänestämään puolestaan. Näitä annettuja valtakirjoja ei valtuutetulla
jäsenellä saa kuitenkaan olla viittä (5) enempää.
Yleiskokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja ja hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtaja. Molempien olessa estyneitä, yleiskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Yleiskokouksen kokouskieli on suomi.
Yleiskokous on päätösvaltainen mikäli edustettujen äänten määrä edustaa vähintää kymmentä
prosenttia (10%) maksaneista jäsenistä. Mikäli yleiskokous ei olisi päätösvaltainen kutsutaan
koolle uusi yleiskokous.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Yleiskokouksesta on ilmoitettava kirjallisesti kaikille jäsenille vähintään kaksikymmentäyksi (21)
päivää ennen kokousta. Mikäli joudutaan kutsumaan koolle uusi yleiskokous on siitä ilmoitettava
kaikille jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä
kokouksen esityslista, jonka johtokunta laatii.
Yleiskokouksessa käsitellään sääntömääräisesti seuraavat asiat:
- edellisen toimikauden toimintakertomus
- edellisen toimikauden tilinpäätös ja vastuuvapaus
- seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

9§ JÄSENMAKSUT

Yleiskokous päättää vuosittain kuluvan vuoden jäsenmaksujen suuruuden.
Jäsenmaksut pannaan maksuun heti yleiskokouksen jälkeen ja niiden viimeinen suorituspäivä
on 31. maaliskuuta.

 

10§ YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS

Ylimääräinen yleiskokous on kutsuttava koolle mikäli yli puolet maksaneista jäsenistä tai
puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Ylimääräisen yleiskokouksen yksinomaiseen
toimivaltaan kuuluu
- yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
- yhdistyksen lopettaminen
Ylimääräinen yleiskokous voidaan myös kutsua koolle käsittelemään jotakin muuta yhdistyksen
toiminnan kannalta tärkeää asiaa.
Ylimääräinen yleiskokous on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on siinä edustettuina.
Päätökset tehdään 2/3 ääntenenemmistöllä edustettuina olijoista, lukuunottamatta päätöstä
yhdistyksen lopettamisesta. (ks. 12§)

 

11§ SISÄISET SÄÄNNÖT

Johtokunta voi laatia yhdistykselle sisäiset säännöt erityisesti yhdistyksen sisäistä järjestäytymistä
varten ja esittää ne yleiskokoukselle hyväksyttäväksi.

 

12§ YHDISTYKSEN LOPETTAMINEN

Yhdistyksen lopettaminen vaatii jäsenistön 2/3 enemmistön hyväksymisen.